Gebruiksvoorwaarden

Laatst aangepast: 09/11/2017

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Hoewel Gebroeders Goddeeris nv zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Gebroeders Goddeeris nv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.

Gebroeders Goddeeris nv behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Gebroeders Goddeeris nv verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Gebroeders Goddeeris nv behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de www.goddeeris.be-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebroeders Goddeeris nv.

De gebruiker verbindt er zich toe 1) geen gebruik te maken van de website www.goddeeris.be voor illegale of schadelijke doeleinden, 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, www.goddeeris.be of aan derden, 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Gebroeders Goddeeris nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de www.goddeeris.be -site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen Gebroeders Goddeeris nv en de exploitanten van deze gelinkte sites.

Gebroeders Goddeeris nv kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd zijn.

Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden van www.goddeeris.be of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op info@goddeeris.be.